لیست بیماری های معافیت پزشکی

خلاصه خبر
هنگامی که آقایان به سن 18 سال تمام می رسند ، مشمول خدمت مقدس سربازی می شوند که به مدت دو سال باید آن را پشت سر بگذارند . برخی افراد به علت درگیر بودن با بیماری های مختلف، توان انجام رزم و یا خدمت سربازی را ندارد . در ادامه لیست بیماری های معافیت پزشکی را مشاهده خواهید کرد و برای اطلاع از لیست کامل تر و جزییات یشتر، میتوانید دفترچه مربوط به آن را مطالعه نمایید . ...
1399/1/19
مشروح خبر

هنگامی که آقایان به سن 18 سال تمام می رسند ، مشمول خدمت مقدس سربازی می شوند که به مدت دو سال باید آن را پشت سر بگذارند . برخی افراد به علت درگیر بودن با بیماری های مختلف، توان انجام رزم و یا خدمت سربازی را ندارد . در ادامه لیست بیماری های معافیت پزشکی را مشاهده خواهید کرد و برای اطلاع از لیست کامل تر و جزییات یشتر، میتوانید دفترچه مربوط به آن را مطالعه نمایید .


بيماريهاي عمومي

آن دسته از مشمولان خدمت سربازی که به بيماري هاي عمومي مبتلا هستند ، با توجه به نوع بيماري از معافيت هاي زير استفاده خواهند کرد.
عدم رشد و نمو جسمي و عضلاني كافي كه باعث ناتواني در انجام تكاليف نظامي ميشود معافیت دائم دارد .
مبتلا بودن به بيماريهاي قابل علاج كه مدت درمان آن ها بيش از يك ماه باشد و همچنين اعمال جراحي و كسانيكه در دوران نقاهت بيماري ميباشند با تشخيص شوراهاي پزشكي از 6 ماه تا يكسال معافیت موقت دارند .
پائين افتادگي احشاء توام با اختلالات عملي معاف دائم
طول قد مشمولان كمتر از 150 سانتي متر معاف دائم

لیست بیماری های معافیت پزشکی

بيماري هاي غدد مترشحه داخلي

آن دسته از مشمولان خدمت سربازی که به بيماري هاي غدد مترشحه داخلي مبتلا هستند، با توجه به نوع بيماري از معافيت هاي زير استفاده خواهند کرد.
بيماريهاي غدد هيپوفيز اكرومگالي، ژيگانتيسم، سندروم كوشينگ ، ديابت بي مزه ، آدنوم هيپوفيز ، هيپوفونكسيون كلي هيپوفيز معاف دائم.

بيماري هاي غدد تيروئيد.

الف) گواتر توكسيك معاف دائم.
ب) هيپرتيروئيدي و هيپوتيروئيدي معاف دائم.
ج) گواترهاي حجيم معاف دائم.
د) ندولهاي گرم و سرد معاف دائم.
ه) تيروئيديتهاي حاد شش ماه معاف موقت.
و) گواتر عمل شده خدمات غيررزمي

بيماري هاي غدد پاراتيروئيد

هيپر پاراتيروئيدي و هيپوپاراتيروئيدي معاف دائم.

بيماري هاي غدد فوق كليوي.

پركاري و كم كاري غده فوق كليوي معاف دائم.

بيماري هاي غدد بيضه

الف) تومورهاي بيضه معاف دائم.
ب) ژنيكوماستي شديد معاف دائم.
ج) سندروم كلاين فلتر معاف دائم.

بيماري هاي غدد ديگر

الف) تومورهاي هيپوفيز معاف دائم.
ب) هرمافروديسم‌ها معاف دائم.

لیست بیماری های معافیت پزشکی

بيماري هاي تغذيه و متابوليك

الف) ديابت قندي معاف دائم.
ب) هيپوانسولينيسم معاف دائم.
ج) بيماريهاي ويلسون معاف دائم

بيماري هاي پوست و بافت هاي زير پوست

انواع اگزماهاي وسيع وشديد
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
عفونت هاي قارچي عميق و وسيع پوست
الف) در صورتي كه مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.
ب) كچلي 6 ماه معاف موقت.
هيپرئيدروز (عرق كردن كف دست) شديد معاف دائم.
ليكن پلان پوستي و مخاطي شديد و گسترده معاف دائم.
بسوريازيس كف دست و يا زيس‌هاي شديد و گسترده وانور سه معاف دائم.
سل‌هاي پوستي معاف دائم.
لوپوس اريتماتوسيستميك و لوپوس ريتمانوديسكوئيد معاف دائم.
خال‌هاي پيكمانته آنژيوم‌هاي وسيع و غيرقابل عمل
الف) توام با اختلالات عملي و يا در سر و صورت كه كراهت منظر ايجاد كرده باشد معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غيررزمي.
ميكوزيس فونكوئيد و ساير لنفوماي پوستي و پارابسوريازيس با پلاكهاي بزرگ معاف دائم.
سيكاتريس‌هاي جلدي در صورتي كه وسيع و ضخيم بوده يا چسبندگي به اطراف داشته بطوري كه مانع حمل تجهيزات و تمرينات نظامي بوده يا تمايل به زخم شدن داشته باشد يا اختلالات عملي توليد نموده باشد معاف دائم.
اسكلرودرمپها-آتروفي‌هاي پوستي در صورتي كه وسيع و پيش رونده باشند معاف دائم.
ويتيليگو گسترده صورت و يا هر دو دست و يا بيش از 40% كل بدن معاف دائم.
عوارض پوستي شديد كه در اثر اختلالات عروقي ايجاد شده باشد مانند فلبيت‌هاي عمقي و سطحي كه با ورم مزمن اندام توام باشد معاف دائم.
هيپودرميتهاي ندولر و شديد و منتشر و مقاوم و توام با علائم سيستميك معاف دائم.
درماتيتهاي بولوز غيرميكروبي اكتسابي و درماتيتهاي بولوز مادرزادي و اكرودرماتيت مزمن هالوپو، آكرودرماتيس،آنتروپاتيكا معاف دائم.

هيپركراتوزكف هر دو دست و يا هر دو پا:
الف) در مورد شديد معاف دائم.
ب) در موارد خفيف خدمات غير رزمي.
فرنكولوز شديد و وسيع يكسال معاف موقت
بيماريهاي پوستي كه در حين انجام خدمت وظيفه يا در اثر حساسيت و يا مسموميت نسبت به مواد شيميايي (شغلي،داروئي،جنگي)
ايجاد شده و به درمان مقاوم باشد معاف دائم.
كهير
الف) همراه با آنژيوادم معاف دائم.
ب) در ساير موارد خدمات غير رزمي.
بند 20- آلويسي آرآتا همراه با كراهت منظر يا توتاليس و يا يونيورساليس معاف دائم.
بيماريهاي كلاژن- اسكلرودرمي ها-پلي آرتريت نودوزا، و اسكوليتهاي لنفوسيتي، و اسكوليتهاي دارويي در صورتي كه وسيع بوده و سبب اختلال عملي گردند معاف دائم.
انواع آكنه وقتي كه شديد باشد و يا منظره صورت را تغيير دهد و يا اينكه ناحيه وسيعي از گردن، كتف‌ها، سينه و پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم.
ليشمانيوز (سالك پوستي)
الف) فعال شش ماه معاف موقت.
ب) در صورتيكه پس از بهبودي كراهت منظر يا اختلال عملي اعضاء را ايجاد نمايد معاف دائم.
ساركوئيدوز پوست معاف دائم
بيماري ژنودرماتوز مانند تو بروز اسكلر وزيس ، ركلين هوزن، آلبينيسم ، اكتيوزمادرزادي،گزرودرماپيگمانتوزا، پور فيري معاف دائم.
ايكتيوز گسترده مادر زادي يا اكتسابي معاف دائم.

بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب

تمامی مشمولان مبتلا به بيماري هاي داخلي مغز و اعصاب با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا هستند ، باید از معافيت هاي زیر استفاده نمایند .
اختلالات استحاله اي سلول هاي عصبي مانند فريدرش و غیره معاف دائم.
اختلالات تعادلي مخچه اي معاف دائم.
انواع ميليت ها و شكل آن ها
الف) درصورتيكه شديد باشد معاف دائم.
ب)درموارد خفيف (زماني كه براساس طبقه بندي بين المللي (0تا5)درحد 4 باشد)خدمات غير رزمي.
انسفاليت ها و انسفالوباتي ها درصورتيكه عوارض جسمي يا رواني پايدار وناتوان كننده داشته باشد معاف دائم.
موليتپل اسكلروزيس يا MS معاف دائم.
انواع صغر عضلاني عضلات بزرگ مشروط بر اينكه اختلال شديد و مشهود ايجادكرده باشد معاف دائم.
انواع ميوپاتي هاي اوليه و ثانويه معاف دائم.
اختلالات مادرزادي سيستم اعصاب مركزي از هرنوع معاف دائم.
انواع پارپلژي ها، پاراپارزي ها همي پلژي ها ، همي پارزيها و منو پلژيها معاف دائم.
انواع اختلالات و حركات غير طبيعي عضوي مربوط به دستگاه خارج هرمي معاف دائم.
انواع صرع به شرط ثبوت كلينيكي و يا پاراكلينيكي در يكي از مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم
تبصره : درمواردي كه شروط فوق تحقيق نيابد ولي مدارك قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشدبه خدمت غير رزمي اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شوددر صورتيكه درحين خدمت صرع ثابت شود معاف دائم.
انواع پلي نوريتهاي بهبود يافته و سكل آنها باتاييد الكترود يا كنوزيس به شرط ثبوت كلينيكي وپاركلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
انواع نوروفيبرو ماتوزها
الف) درمورد شديد (اختلال عملكرد ، كراهت منظر)معاف دائم
ب) درموارد خفيف خدمات غير رزمي.
سابقه مننژيت هاي مزمن و سكل انواع مننژيت در صورت داشتن اختلال عملي وعصبي به شرط ثبوت در مراكز درماني دانشگاهي يانظامي معاف دائم.
انواع نورالژيها معاف ازرزم.
انواع فلج اعصاب كراينال
الف) درموارد شديد و مقاوم به درمان با اثبات كلينيكي يا پاركلينيكي معاف دائم.
ب) درموارد خفيف خدمات غيررزمي.
انواع سكته هاي مغزي و ضايعات عروقي مغز
الف) با عارضه عصبي (ارگانيك يا غير ارگانيك) معاف دائم
ب) بدون عارضه خدمات غير رزمي
بيماري مياستني گراويس با اثبات كلينيكي يا پاركلينيكي در مراكز درماني دانشگاهي يا نظامي معاف دائم.
تورتيكولي معاف دائم

بيماري هاي روانپزشكي

تمامی مشمولان مبتلا به بيماري هاي روانپزشكي با توجه به نوع بيماري ، از معافيت هاي زير استفاده می نمایند :
انواع پسيكوزها شامل ( اسكيزوافكتيو ، اختلالات هذياني ، پسيكوزهاي آتيپيك مزمن ) معاف دائم.
اختلالات خلقي
الف) شديد در فازمانيك يا فاز افسردگي اعم از حاد ويا مزمن معاف دائم
ب) اختلال افسردگي اساسي معاف دائم
ج) انواع اختلال خلفي افسردگي خفيف ( ديس تايمي و سايكلوتايمي ) ، اختلال خلقي نوع دوم (هيپومانيا) درصورتيكه با دارو تحت كنترل بوده و ياتهديد كننده خود و اطرافيان نباشد معاف ازرزم .

انواع اختلالات شخصيتي

الف) انواع سايكو پات و نوع مرزي و نوع اسكيزوئيد معاف دائم.
ب) انواع ديگر اختلال شخصيت درصورتيكه ناتوان كننده باشد معاف دائم.
ج) درصورتيكه ناتوان كننده نباشد معاف ازرزم
انواع نوروزهاي شديد ومقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم
انواع نقيصه هاي عقلاني و كند ذهني ها (عقب ماندگي)
الف) با ضريب هوشي زير 60 معاف دائم
ب) باضريب هوشي بين 75-60 معاف از رزم
اختلالات تكلم و لكنت زبان در صورتي كه علت رواني پانورولوژيك داشته باشد
الف) درصورت شديد بودن معاف دائم
ب) درموارد خفيف خدمات غير رزمي

لیست بیماری های معافیت پزشکی

بيماري هاي رواني ناشي از جنگ و حوادث

الف) درصورتي كه استقرار يافته باشد به شرط ثبوت در مراكز درماني نظامي يا دانشگاهي توسط دو نفر روانپزشك معاف دائم.
ب) درصور ت عدم استقرار خدمات غيررزمي
اختلال رفتار (عدم تعادل عصبي و رواني )وكژخوئيها بطوري كه مغاير شئونات نظامي باشد همچنين انحرافات اخلاقي و جنسي مانند ترانس سكسواليسم معاف دائم
اختلالات كنترل تكانه معاف دائم.

سوالات متداول

آیا به کولیت و ورم روده معافی تعلق میگیرد؟
بله. بر اساس آیین نامه به بيماريهاي التهابي دستگاه گوارش مانند كرون و كوليت معافیت دائم تعلق میگیرد.

آیا سینه کفتری شامل معافیت میشود؟
بله اگر باعث اختلال و مشکل در عملکرد قلب يا سیستم تنفسی و ریه شود.

آیا تعداد معافیت های رزم برای فردی که دارای 2 معافیت باشد، در معافیت یا معاف از نگهبانی تاثیر دارد؟
هر بیماری جداگانه در کمیسیون پزشکی مطرح خواهد شد و قانونی برای ادغام موارد معاف از رزمی وجود ندارد. در مورد معاف از نگهبانی اطلاع خاصی در دست نیست، ولی ممکن است به یگان و درجه هم بستگی داشته باشد.

اطلاعیه های مرتبط

نظرات کاربران

لطفاً جهت ثبت نظر، ابتدا واردسایت شوید

5/5 0 0 0
تمامی حقوق این وب‌سایت محفوظ و مربوط به moshaverehbartar می‌باشد. 1396©